zpracuji Vám průběžnou evidenci odpadů a roční hlášení do ISPOPU:

 

  • roční hlášení o produkci a nakládání s odpady: Prostřednictvím ISPOP (Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností) podává každý původce hlášení o nakládání s odpady za svou provozovnu. Povinnost se vztahuje pro ty, kteří nakládání s více jak 100 kg/rok nebezpečných odpadů nebo 100 t/rok ostatních odpadů. Za nakládání se považuje téměř každá činnost.
  • vedení evidence odpadů: Zajišťuji vedení evidence odpadů pro původce v programu EVI od firmy INISOFT, případně v papírové podobě u malých původců. Nezáleží na množství odpadu, povinnost vést evidenci má původce při každém nakládání, zejména sběru, předávání, přebírání, vlastní produkci, skladování, využití, atd. Vést evidenci musí i ten, který využívá odpad sám např. jako hnojivo, vstupní surovinu ve vlastní výrobě, atd.
  • vyplnění identifikačních listů nebezpečných odpadů: Nutné pro přepravu nebo skladování odpadů na místech k tomu určených. Vyplnění listu není pro mne jako specialistu náročné, je však třeba znát základní legislativu, zejména katalog odpadů pro správné pojmenování a přidělení katalogového čísla odpadu.
  • evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů: Připravuje se celkem v 7 kopiích, které se zasílají na různá místa ORP, případně zůstávají v držení přepravce, původce, příjemce odpadu.
  • ukázky kódů nakládání s odpady:

Aoo – vlastní produkce

An5 – zůstatek na skladu k 31. 12.

Bn9 – rozebrání vraku (generováno automaticky, pokud je v evi zatrhnutá funkce)

An3 - předání oprávněné osobě (kovošrot, apod.)

An8 – prodej dílů

Bn30 – přijetí vraku od občana

C00 – přijetí na sklad (zůstatek k 1. 1. na skladu)

 

Máte zájem o více informací nebo se chcete na něco zeptat?

Kontaktuje mne, jsem tu pro Vás :-)