Povolení s odpady:

 • obchodník s odpady: vyřízení povolení pro obchodování s odpady
 • vývoz, dovoz a tranzit odpadů: Pro vydávání povolení k vývozu, dovozu a tranitu odpadů je kompetentní Ministerstvo životního prostředí. Vyjádření dává ministerstvo vývozní, tranzitní a cílové země. Správní lhůty 90 dní.
 • upuštění od třídění odpadů: Původce odpadů je povinen odpady třídit dle jednotlivých druhů a kategorií. Pokud vzhledem k následnému využití nebo odstranění není oddělené shromažďování odpadů nutné, může o něj původce upustit se souhlasem příslušného orgánu státní správy.
 • plán odpadového hospodářství obce: Povinnost zpracovat POH, neplatí pro původce - zrušeno, povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství zůstává pro obce.
 • ukončení provozu skládky odpadů: Ukončení provozu skládky odpadů podléhá celé řadě povolení, včetně integrovaného povolení.
 • označování shromažďovacích míst nebezpečných odpadů: Místa musí být označena identifikačními listy s popisem odpadu.
 • dodatek provozního řádu: Pokud provozujete zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů a potřebuje rozšířit seznam sbíraných a vykupovaných odpadů, je nutné požádat krajský úřad o schválení dodatku, ve kterém specifikujete, o které druhy odpadů chcete Váš seznam rozšířit.
 • aktualizace provozního řádu: Obvykle v případě ukončení platnosti stávajícího povolení pro provoz je nutné provést revizi dle platné legislativy a zajistit stanoviska hygieny a krajského úřadu.
 • studie a analýzy proveditelnosti: Zpracuji pro Vás studie nebo analýzy proveditelnosti, zda je daná odpadová technologie nebo pro vás výhodná a realizovatelná dle platné legislativy.
 • mechanicko-biologická úprava odpadů: Technologie MBÚ představuje úpravu odpadů před jeho využitím do podoby umožnující další nakládání s odpady.
 • pochybnosti zda jde o odpad: Takové vyjádření příslušného úřadu Vám dává možnost s danou věcí nakládat nebo nenakládat jako s odpadem. To přináší značnou úsporu pro podnikatele pokud prokáže, že se nejedná o odpad. V případě odpadu máte jistotu, že postupujete dle platné odpadářské legislativy.
 • konzultační činnost: Poskytuji odborné konzultace v oblasti odpadového hospodářství.
 • dotace na odpady: Ministerstvem životního prostředí jsou pravidelně vypisovány výzvy k podávání žádostí o dotace z operačního programu životního prostředí 4.1 - zkvalitnění nakládání s odpady a 4.2. - odstraňování starých ekologických zátěží. Žádat může podnikatel, obec, město, státní organizace a další. Výše dotace (např. u programu de minimis) je 90 % celkových uznatelných nákladů, min. 0,5 mil. Kč a max. 5 mil. Kč.

 

Máte zájem o více informací nebo se chcete na něco zeptat?

Kontaktuje mne, jsem tu pro Vás :-)