Odpadové provozy - realizace:

 

 • autovrakoviště (ekologická likvidace vozidel): K založení autovrakoviště je nezbytný vhodný pozemek, dle územního plánu schvalitelný pro provoz autovrakoviště. Část pozemku, kde se provádí demontáž, musí být nepropustná a vyspádovaná do jímky. Vybavení zahrnuje váha, zvedák, jímka, průmyslová podlaha, vysokozdvižný vozík, dostatečné osvětlení, vytápění místnosti, kde se provádí demontáž vozidel, průmyslové regály na náhradní díly. Doklady pro schválení jsou obdobné jako u sběrny.
 • mobilní sběrna odpadů: K provozování mobilní sběrny Vám stačí provozuschopné vozidlo s technickým průkazem. Pokud chcete sbírat nebo vykupovat odpady od původců (občan, firma), můžete tuto činnost provozovat pouze se souhlasem krajského úřadu. Přebírat odpady do vlastnictví smí pouze osoba oprávněná, která má k takové činnosti schválené vozidlo s provozním řádem. Původce se předáním odpadu do mobilní sběrny již nemusí starat o to, co se s odpadem dále děje, stáváte se vlastníkem odpadu (původcem) a dále jej smíte předávat oprávněným osobám (skládka, spalovna, jiný provozovatel mobilního sběru a další).
 • sběrna odpadů: Sběrnu můžete provozovat pouze se souhlasem krajského úřadu, kterému předchází kolaudace nebo změna užívání stavby vydané stavebním úřadem. Schvalovací proces obvykle vyžaduje zpracování projektu, zajištění kolaudace nebo změny užívání stavby, zpracování EIA (posouzení vlivu na ŽP) u nebezpečných odpadů, hlukovou studii, vypracování provozních řádů, havarijních plánů, požárních a poplachových směrnic, zajištění vyjádření krajského úřadu, ČIŽP a místního ORP z oddělení ochrany vod, půdy, přírody, integrované prevence, odpadů, ovzduší a v neposlední řadě stavební úpravy pozemků a technické vybavení.
 • sběrný dvůr: Obdobně jako u sběrny, s tím rozdílem, že sběrný dvůr využívá obvykle město ke sběru odpadů od občanů nebo firem, případně zde probíhá sběr elektroodpadu a vysloužilých elektrozařízení.
 • skládka: Je zařízení k trvalému uložení odpadů, dělí se do skupin podle stupně nebezpečnosti skládkovaných odpadů od inertních až po nebezpečné. Schvalovací proces obvykle zahrnuje celou řadu stanovisek, včetně integrovaného povolení.

 

 

Máte zájem o více informací nebo se chcete na něco zeptat?

Kontaktuje mne, jsem tu pro Vás :-)

 

 

 • kompostárna: Zejména pro obce, které nechtějí platit likvidaci odpadů z údržby veřejné zeleně je zřízení vlastní kompostárny vhodný způsob. Pro založení malého kompostovacího zařízení nesmí být překročen limit 150 t/rok celkového příjmu biologicky rozložitelných odpadů nebo nepřekročení jedné zakládky v rozsahu 10 t. U velkého kompostovacího zařízení nad 150 t/ročně je nutné vodohospodářské zabezpečení. Vybavení překopávač, traktor, štěpkovač.
 • vermikompostování: Jde o kompostování pomocí žížal, které oproti klasickému kompostování volnou formou bez překopávání dokáží bioodpad zpracovat na pětinu původního objemu. Výsledný produkt lze použít jako hnojivo s vysokým obsahem enzymů, které mají vyšší obsah živin.
 • komunitní kompostování: Obce mohou kompostovat pomocí kompostérů přímo na sídlišti. O provoz se starají občané sami, není nutný svoz bioodpadů, kompostér produkuje kvalitní hnojivo využitelné na záhonky a přilehlé zahrádky v okolí zástavby. Jeden kompostér obvykle vystačí pro 15 rodin.
 • bioplynová stanice: Provoz stanice podléhá celé řadě povolení od projektu, kolaudace přes analýzy a schválení na příslušných úřadech.
 • recyklační linka nebo drtička na stavební odpady: Pokud provozujete recyklační linku nebo drtičku, jako zařízení k úpravě odpadů, kdy přebíráte odpady do vlastnictví od původců, musíte mít pro tuto činnost souhlas krajského úřadu.
 • třídírna odpadů: Obdobně jako recyklační linka s tím rozdílem, že není vyžadována hluková studie.
 • sklad odpadů: Obdobně jako u sběren, s tím rozdílem, že sklady obvykle fungují pro uložení odpadů výhradně z produkce původce / majitele odpadu.
 • spalovna na odpady: Jedná se komplikovaný povolovací proces podléhající obvykle posouzení vlivu na životní prostředí nebo integrovanému povolení.
 • zavážení odpadů do prohlubní, vytěžených ploch, provádění terénních úprav, rekultivací pozemků: Se souhlasem místně příslušného stavebního úřadu můžete provádět terénní úpravy, tzn. zavážet odpady kategorie ostatní (kamení, zeminu, stavební a demoliční odpad, a podobně). Konečné stanovisko dává Krajský úřad s provozem zařízení k terénním úpravám a rekultivacím. Příkladem může být nepoužívaná požární nádrž, kterou vlastník zaplní odpadem na základě souhlasu příslušných orgánů státní správy.
 • provoz zařízení, které využívají odpad jako vstupní surovinu: Pokud provozujete zařízení, která využívá určité odpady jako vstupní surovinu, např. spalování pneu v rotačních pecích cementáren, je nutné pro tuto činnost mít povolení od příslušného úřadu.

 

 

Máte zájem o více informací nebo se chcete na něco zeptat?

Kontaktuje mne, jsem tu pro Vás :-)